Algemene voorwaarden

1. Inleiding
Door het lezen van deze algemene voorwaarden en gebruik te maken van deze website (www.engineersjobboard.be), gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van toepassing op deze website. In geval van onenigheid heeft u geen recht om deze website voor persoonlijke of commerciële doeleinden te gebruiken. Engineers Jobboard heeft als doel om ingenieurs en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Alle informatie die te vinden is op deze website is eigendom van Engineers Jobboard. U mag deze website gebruiken als uw bedoelingen zijn voor legale doeleinden.
U bent niet toegestaan om:

-Informatie te plaatsen  die schade kan veroorzaken aan derden en die persoonlijke gegevens, het auteursrecht of handelsmerken kunnen beschadigen
-Informatie te plaatsen die onvolledig, misleidend of aanstootgevend is
-Informatie te plaatsen die de werking van de website schaadt, zoals virussen
-Informatie te plaatsen met als doel om te verspreiden / verkopen voor commerciële doeleinden of om een licentie aan derden te geven

2. Kandidaten & Werkgevers
Door het gebruik van de website geven kandidaten en werkgevers toestemming om hun persoonlijke informatie te publiceren op de website. Engineers Jobboard weerhoudt zich ervan om vacatures of reclamemateriaal aan te passen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Engineers JobBoard heeft wel het recht om informatie op de website te verwijderen als die misleidend is, beledigend of met de bedoeling om anderen te schaden.
Alle informatie die kan worden gevonden op de website is eigendom van Engineers Jobboard en mag niet worden verstrekt aan derden. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
Engineers Jobboard is niet aansprakelijk voor geleden schade in verband met de dagelijkse bedrijfsvoering, inclusief in het geval van fraude. Dit omvat alle aansprakelijkheid met betrekking tot een door zowel adverteerders, recruiters en kandidaten. Engineers Jobboard is vastbesloten om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maar we kunnen niet garanderen dat de website altijd operationeel is, bijvoorbeeld tijdens updates of nieuwe migratie van CV’s. Geen enkel aspect van deze Algemene Voorwaarden zullen trachten aansprakelijkheid te beperken voor overlijden of persoonlijk letsels als gevolg van nalatigheid door Engineers Jobboard.
Engineers Jobboard is niet verantwoordelijk in het lopende wervingsproces van ingenieurs  Het werkt alleen als intermediair tussen kandidaten en werkgevers. Engineers Jobboard sluit iedere aansprakelijkheid uit die betrekking heeft op adverteerders, recruiters en kandidaten.
Ten allen tijde heeft Engineers Jobboard het recht om toegang tot de website te weigeren in geval van illegale acties of intenties met de bedoeling om schade te veroorzaken. Wij zijn niet verplicht de verantwoordelijke over de geweigerde toegang te informeren.
De aanvang van de diensten treedt in werking wanneer beide partijen schriftelijk  het bestelformulier hebben ondertekend. Dit kan worden gedaan via e-mail, fax of post.

3. Prijzen
Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW (21%). Een job geplaatst op Engineers JobBoard zal live voor 60 dagen of een kortere tijd blijven indien  de klant akkoord gaat. Elke uitbreiding van deze tijd zal worden beschouwd als een nieuwe vacature. Vacatures geplaatst in aanvulling op het overeengekomen aantal banen zullen worden aangerekend als extra jobs tegen hetzelfde tarief als de originele jobs. Als een klant een job verwijdert  wordt deze als gesloten beschouwd  en het herplaatsen van diezelfde job zal worden beschouwd als een nieuwe vacature.

4.Betalingen
Alle facturen zijn betaalbaar via automatische incasso binnen 14 dagen na factuurdatum. Laattijdige betaling zal ons het recht geven om de levering van diensten op te schorten. Er is een rente verschuldigd voor achterstallige betalingen tegen het tarief van 8% boven de basisrente.

5. Staken
Alle contracten hebben een vaste looptijd en kunnen niet voor het verstrijken van de termijn worden beëindigd uitsluitend wanneer de klant handelt in strijd met de voorwaarden of is failliet.

6. Vergoeding
Alle betalingen zijn definitief en onomkeerbaar.